Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi

T.C. BAYRAKLI BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Yönergesi

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Bayraklı Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Sosyal Yardım İşleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulan “Bayraklı Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi”nin yapısını, görev ve sorumluluklarını ve çalışma esaslarını düzenler.

(2) Birimin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı bir ilçe ve çalışma ortamı için farkındalık yaratacak çalışmalar yapmak, temsilde eşitliği desteklemeye yönelik çalışmalar yapmak.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza Kanununun ve İş Kanununun ilgili hükümleri ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi) ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere eşitlik ilkesi, vücut dokunulmazlığı, eğitim ve çalışma hakkına ilişkin konularda Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı tüm uluslararası antlaşmalar yönergenin yasal dayanaklarıdır.

Birimin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 3 – (1) Birim, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, temsilde eşitliği desteklemek ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı duyarlılığı artırmak ve bu vakalarla ilgili başvuranları desteklemek için:

 1. Tüm Belediye çalışanları ve  ilçede yaşayan bireylere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını sağlamak için eğitim ve tanıtım çalışmalarını düzenler ve gerekli eğitim-iletişim malzemelerini sağlar.
 2. Birim, diğer birimlerle ortak çalışarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, cinsel taciz ve saldırı konularına ilişkin araştırmalar, proje ve yayınlar yapar.
 3. Belediyede kadın-erkek temsiliyeti oranlarına ilişkin durum saptaması yapar ve ‘toplumsal cinsiyet eşitliği veri tabanını oluşturur. Konuyla ilgili olarak toplanan tüm verilerin ve yapılan analizlerin ilgili birimlerle paylaşılmasını ve bunu takiben toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hedeflerin belirlenmesini ve hedeflere yönelik durum tespitinin düzenli aralıklarla yapılmasını sağlar.
 4. Her müdürlük bünyesinde oluşturulacak çalışma grupları ile düzenli toplantılar yapar.
 5. Bayraklı Belediyesi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri ile eşgüdüm içinde çalışmak ve Belediyedeki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını koordine eder.
 6. Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyet alanları ile ilgili cinsiyete göre ayrıştırılmış verileri 3 aylık sürelerde ve yıl sonunda “Bayraklı Belediyesi Hizmette Eşitlik Raporu” şeklinde sunar.
 7. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının yerel yönetim anlayışına yerleştirilmesine yönelik tüm belediye çalışanlarına eğitimler verilmesini koordine eder, gerekli görüldüğü takdirde bu konuda alanında uzman kişi ve kurumlardan yardım alır.
 8. Belediyenin stratejik plan hazırlık ve revize dönemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konularında ilerleme sağlatacak amaç, hedef ve faaliyetlerin dahil edilmesini takip eder. Belediye birimlerinin hazırlamış oldukları taslak stratejik plan, amaç ve hedeflerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine etkisi açısından değerlendirilerek birimlere geri bildirim ve önerilerde bulunur.
 9. Belediye birimlerinin yıllık performans programları ve bütçelerinin hazırlık sürecinde, birim performans göstergelerinin cinsiyete göre ayrıştırılmış gösterge içerip içermediğinin takip eder, birimlere bu konuda geri bildirim ve önerilerde bulunur.
 10. Belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği konularına yönelik harcamalarının yıllık “Bütçe Eşitlik Raporu” ile belediye birimleri ve kamuoyu ile paylaşılmasının sağlar.
 11. Üniversiteler, STK’lar, kalkınma ajansı ve kamu tüzel kişileri ve diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler hazırlar ve bunları Belediyenin ilgili müdürlüklerine uygulanmak üzere önerir.
 12. Toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmeye ve bu yaklaşımı yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak kadınların yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı, kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirici yerel plan, program ve politika stratejilerini belirler ve bu konuda yapılacak ve yapılmakta olan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlar.
 13. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik toplantılar organize ederek kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, çocukların yetişkinlerle ilişkilerinde sınırlar, güvenlik, mahremiyet, cinsel gelişim, çocuk sağlığı, bakımı ve eğitimi, sosyal dışlanma ve ayrımcılığın önlenmesi, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi konularında halkı bilgilendirici çalışmalar yapar.
 14. Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uyarınca, üst yönetimin vereceği diğer talimatları yerine getirir.

Birimin yapısı

MADDE 4 – (1) Birim bünyesinde ilgili meslek personelleri görev yapar. Bu personeller Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Hukuk bölümü mezunları arasından görevlendirilir. Görevlendirilen üyelerden biri birimin koordinasyonunu sağlamak üzere birim sorumlusu olarak görev yapar.

Birimin Çalışma Esasları

MADDE 5 – (1) Birim işleyişinde bu yönerge kapsamında verilecek destek ve hizmetlerde aşağıdaki hususlara uyulur:

 1. İnsan haklarına dayalı, insan onuruna yaraşır, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve sosyal belediyecilik ilkesine uygunluk esas alınır.
 2. Kişiye saygı ve yararlı olma ilkeleri temel alınır.
 3. Yapılan çalışmalarda birey odaklı yaklaşım esastır
 4. Birim çalışanları bu yönergede belirtilen uygulamar dışında birey temel hak ve özgürlüklerine yönelik sınırlandırıcı faaliyetler yapamaz.
 5. Yapılan tüm faaliyetlerde bireyin bilgilendirilmesi esastır.
 6. Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili kişisel verilerin gizli tutulması esastır. Bütün ilgililer bu gizliliğin korunmasından sorumludur.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönerge, Bayraklı Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge, Bayraklı Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Osmangazi Hizmet Binası

Adres: 617/ 9 Sokak No:3 Osmangazi - Bayraklı / İZMİR

Telefon: 0232 3716171

Müdür

baskan
Tülay Şaroğlu
Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Etkinlik Takvimi