Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Çocuk Masası Birimi

T.C. BAYRAKLI BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Masası Yönergesi

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Bayraklı Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Sosyal Yardım İşleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulan “Bayraklı Belediyesi Çocuk Masası”nın yapısını, görev ve sorumluluklarını ve çalışma esaslarını düzenler.

(2) Birimin amacı çocukların ve gençlerin haklarını bilmesi ve talep etmesini destekleyici faaliyetler yapmak, çocuk hakları konusunda politika geliştirmek ve iyi yönetişim gereği ilçeyi çocuklarla birlikte yönetmektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere çocuk hakları konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı tüm uluslararası antlaşmalardır.

Birimin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 3 – Birim amaçları doğrultusunda;

 1. Çocuk hakları temelinde ihtiyaçları ortaya çıkarmak amacıyla araştırmalar, alan çalışmaları ve anketler düzenlemek,
 2. Çocukların üstün yararını gözeterek kurumsal işbirlikleri ve STK’lar ile ortak çalışmalar yapmak,
 3. Çocukların psiko-sosyal gelişimleri için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlamak,
 4. Belediyenin çocuk hakları ile ilgili çalışmalarını ve hizmetlerini tanıtmak; gerekirse bu konuda Bayraklı Belediyesinin ilgili birimlerinden destek alarak tanıtıcı, bilgilendirici afiş, broşür ve süreli ya da süresiz yayın hazırlamak,
 5. Çocuklar için ilçe genelinde yapılan çalışmalarda koordinasyon sağlamak, eğitim amaçlı toplantılar ile ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek ve katılım sağlamak,
 6. Çocukların karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamak, çocuk hakları konusunda farkındalık ve eğitim çalışmaları düzenlemek,
 7. Çocuk ihmal ve istismarını önleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak, öğretmen ve velileri bu konuda bilgilendirmek ve yapılan çalışmalara katılmak,
 8. Çocuk ihmali ve istismarı durumlarında çocuğa ve aileye mevzuat çerçevesinde gerekli yönlendirmeleri yapmak,
 9. Çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarını arttırıcı çalışmalar yapmak,
 10. Ailelerde çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yapmak,
 11. Yürütülen tüm faaliyet ve çalışmaların Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ile eş güdümlü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
 12. Çocuklarla ilgili spor, kültür, eğitim ve sağlık alanında çalışmalar yapan belediye birimleri ile birlikte proje ve faaliyetler gerçekleştirmek,
 13. Kaymakamlık tarafından yürütülen koordinasyon toplantılarına veilçe müdürlükleri tarafından organize edilen tematik toplantılara katılarak katkı sağlamaktır.

Birimin yapısı

MADDE 4 – (1) Birim bünyesinde ilgili meslek personelleri görev yapar. Bu personeller Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Hukuk bölümü mezunları arasından görevlendirilir. Görevlendirilen üyelerden biri birimin koordinasyonunu sağlamak üzere birim sorumlusu olarak görev yapar.

Birimin Çalışma Esasları

MADDE 5 – (1) Birim işleyişinde bu yönerge kapsamında verilecek destek ve hizmetlerde aşağıdaki hususlara uyulur:

 1. İnsan haklarına dayalı, insan onuruna yaraşır, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve sosyal belediyecilik ilkesine uygunluk esas alınır.
 2. Kişiye saygı ve yararlı olma ilkeleri temel alınır.
 3. Yapılan çalışmalarda çocuk odaklı yaklaşım esastır.
 4. Birim çalışanları bu yönergede belirtilen uygulamar dışında çocuğun temel hak ve özgürlüklerine yönelik sınırlandırıcı faaliyetler yapamaz.
 5. Çocuklarla ilgili faaliyetlerde çocuk ve ailenin bilgilendirilmesi esastır.
 6. Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, çocuk ve aileleriyle yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili kişisel verilerin gizli tutulması esastır. Bütün ilgililer bu gizliliğin korunmasından sorumludur.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönerge, Bayraklı Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge, Bayraklı Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Osmangazi Hizmet Binası

Adres: 617/ 9 Sokak No:3 Osmangazi - Bayraklı / İZMİR

Telefon: 0232 3716171

Müdür

baskan
Tülay Şaroğlu
Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Etkinlik Takvimi