Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Birimlerimizin Görevleri

Birimlerimizin Görevleri

Şef
· Müdürlük teşkilatlanma şemasında yer alan tüm iş ve işlemlerin müdür adına mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak.
· Personelin mesaiye riayetini kontrol etmek.
· Halkla ilişkileri sağlamak.
· Alan araştırmalarını organize etmek.
· Sosyal İnceleme raporlarının hazırlanması ve işlerliğinin sağlanmasında kaynak oluşturmak.
· İşlerin yürütülmesi ve denetlenmesini sağlamak.
· Bağlı birimlerden gelen evrakların onaylanması ve üst makamlara ulaştırılmasını sağlamak.
· Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesi için personele iş bölümü ve dağıtımı yapmak.
· Müdürlük talimatları doğrultusunda raporlar hazırlamak, kayıtlar tutmak.
· Görev ve yetkileri ile ilgili yaptığı faaliyetlerinden dolayı müdüre yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.
Satın Alma Birimi
· 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre alımı yapılacak tüm işlemleri yürütmek.
· 2886 Devlet İhale Kanununa göre işlemleri yürütmek.
· Satın almalar ile ilgili ödeme emirleri hazırlamak.
· EKAP işlemlerini gerçekleştirmek.
· Yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp, Müdürlüğe sunmak.
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
· Müdürlük tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerde Taşınır Mal Yönetmeliği'nin gerektirdiği giriş, çıkış, sayım, kayıt, değer tespiti, hurdaya ayırma, devir, imha gibi tüm iş ve işlemleri yapmak.
· Müdürlüğe ait mal ve malzeme ambarlarında yangın, hırsızlık, nem, sel gibi risklere karşı gereken tedbirleri tespit edip bu tedbirlerin alınmasını sağlamak.
· Müdürlüğe ait mal ve malzeme ambarlarında yılsonu sayımlarını ve dönemsel raporlamaları yapmak.
· Görev nedeniyle tutulan kayıtları ve düzenlenen belgeleri, yapılan iş ve işlemlerin belli dönemler itibariyle raporlanmasını ve değerlendirilebilmesini sağlayacak şekilde düzenli, sistemli ve sürekli olarak tutmak, dosyalamak.
· Devir, çıkış ve zimmet işlemlerinin yapılması, ilgili birimlerle gerekli yazışmaların yapılması.
· Müdürlükteki diğer alt birimler ve ilgili diğer personel ile işbirliği içinde çalışmak.
· Yıl sonu faaliyet raporu hazırlayıp, müdürlüğe sunmak.
· Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
Saha-Proje Ekibi
· İhtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamak.
· Müdürlüğe başvuran vatandaşların ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının gerektiğinde yerinde tespitini yapmak.
· Engelli bireylerin tespiti ve ihtiyaçlarını belirlemek.
· Çocukların, ilköğretim – lise ve dengi okullarda okuyan maddi durumu yetersiz öğrencilerin tespiti ve ihtiyaçlarını belirlemek. Bu konuda ilgili kurumlarla iş birliğini sağlamak.
· Sosyal Projelerin hazırlanması ve devamının sağlanmasında kurumlarla gerektiğinde iş birliği yapmak.
· Sosyal yardımların ilgili kişilere ulaştırılmasında kaynak oluşturacak alan araştırmalarını yapmak, gerektiğinde takibini sağlamak.
· Sosyal ve Psikolojik ihtiyaçların belirlenmesini sağlayıp, çözüm yolları oluşturacak projeler geliştirmek.
· Psikolojik yardım, danışmanlık, rehberlik hizmetlerinin en uygun şekilde uygulanması için kurumlarla iş birliği yapmak.
· Sivil Toplum Örgütleri ve kurumlarla iş birliği içinde eğitim psiko-sosyal çalışmaları düzenlemek.
· Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Müdürlüğümüz arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak.
· Yaptığı çalışmalarla ilgili kayıt tutmak ve evrak arşivlemesi yapmak.
· Yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp, Müdürlüğe sunmak.
· Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
Engelli Hizmet Birimi
· Engelli bireylerin bilgi ve farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim, kültür, sanat vb. alanlarda her türlü etkinlik ve faaliyetler yapmak.
· Hizmetin planlanması ve sunumunda paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
· Bayraklı ilçesinde yaşayan engellilere yönelik veri tabanı oluşturmak.
· Engellilerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak. Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak özürlülere yönelik toplum temelli rehabilitasyon ve eğitici programları uygulamak.
· Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini bilgilendirilmelerini ve
bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek. Engelli ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak.
· Engelliliğe yol açabilecek kaza, hastalık vb. durumlara yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak.
· Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılımlarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek.
· Ekonomik durumu yetersiz engellilere ayni yardım yapmak.
· İhtiyaç halinde engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak.
· Engelli bireylere yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesine yönelik sosyal hizmet çalışmalarını yürütmek.
· Engellilerin toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; engellilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.
· Saha Birimi tarafından tespit edilen korunmaya ve yardıma muhtaç engelli birey ve ailelerin desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak.
· Aile kurma niyetinde olan engelli bireylerin evlilik için hazırlık ve evliliğin yönetimine ilişkin sosyal hizmet uygulamalarından faydalanmalarını sağlamak.
· Personelin görev dağılımını yapmak.
· Personel çalışmalarını denetlemek.
· Yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp, Müdürlüğe sunmak
· Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
Çocuk Masası
· Çocuk hakları temelinde ihtiyaçları ortaya çıkarmak amacıyla araştırmalar, alan çalışmaları ve anketler düzenlemek.
· Çocukların üstün yararını gözeterek kurumsal işbirlikleri ve STK' lar ile ortak çalışmalar yapmak.
· Çocukların psiko-sosyal gelişimleri için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlamak.
· Belediyenin çocuk hakları ile ilgili çalışmalarını ve hizmetlerini tanıtmak; gerekirse bu konuda Bayraklı Belediyesinin ilgili birimlerinden destek alarak tanıtıcı, bilgilendirici afiş, broşür ve süreli ya da süresiz yayın hazırlamak.
· Çocuklar için ilçe genelinde yapılan çalışmalarda koordinasyon sağlamak, eğitim amaçlı toplantılar ile ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek ve katılım sağlamak.
· Çocukların karar mekanizmalarında yer almalarını sağlamak, çocuk hakları konusunda farkındalık ve eğitim çalışmaları düzenlemek.
· Çocuk ihmal ve istismarını önleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak, öğretmen ve velileri bu konuda bilgilendirmek ve yapılan çalışmalara katılmak.
· Çocuk ihmali ve istismarı durumlarında çocuğa ve aileye mevzuat çerçevesinde gerekli yönlendirmeleri yapmak.
· Çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarını arttırıcı çalışmalar yapmak.
· Ailelerde çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yapmak.
· Yürütülen tüm faaliyet ve çalışmaların Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ile eş güdümlü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
· Çocuklarla ilgili spor, kültür, eğitim ve sağlık alanında çalışmalar yapan belediye birimleri ile birlikte proje ve faaliyetler gerçekleştirmek.
· Kaymakamlık tarafından yürütülen koordinasyon toplantılarına ve ilçe müdürlükleri tarafından organize edilen tematik toplantılara katılarak katkı sağlamaktır.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi
· Tüm Belediye çalışanları ve ilçede yaşayan bireylere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını sağlamak için eğitim ve tanıtım çalışmalarını düzenler ve gerekli eğitim-iletişim malzemelerini sağlar.
· Birim, diğer birimlerle ortak çalışarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, cinsel taciz ve saldırı konularına ilişkin araştırmalar, proje ve yayınlar yapar.
· Belediyede kadın-erkek temsiliyeti oranlarına ilişkin durum saptaması yapar ve toplumsal cinsiyet eşitliği veri tabanını oluşturur. Konuyla ilgili olarak toplanan tüm verilerin ve yapılan analizlerin ilgili birimlerle paylaşılmasını ve bunu takiben toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hedeflerin belirlenmesini ve hedeflere yönelik durum tespitinin düzenli aralıklarla yapılmasını sağlar.
· Her müdürlük bünyesinde oluşturulacak çalışma grupları ile düzenli toplantılar yapar.
· Bayraklı Belediyesi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri ile eşgüdüm içinde çalışmak ve Belediyedeki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını koordine eder.
· Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyet alanları ile ilgili cinsiyete göre ayrıştırılmış verileri 3 aylık sürelerde ve yıl sonunda “Bayraklı Belediyesi Hizmette Eşitlik Raporu” şeklinde sunar.
· Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının yerel yönetim anlayışına yerleştirilmesine yönelik tüm belediye çalışanlarına eğitimler verilmesini koordine eder, gerekli görüldüğü takdirde bu konuda alanında uzman kişi ve kurumlardan yardım alır.
· Belediyenin stratejik plan hazırlık ve revize dönemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konularında ilerleme sağlatacak amaç, hedef ve faaliyetlerin dahil edilmesini takip eder.
Belediye birimlerinin hazırlamış oldukları taslak stratejik plan, amaç ve hedeflerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine etkisi açısından değerlendirilerek birimlere geri bildirim ve önerilerde bulunur.
· Belediye birimlerinin yıllık performans programları ve bütçelerinin hazırlık sürecinde, birim performans göstergelerinin cinsiyete göre ayrıştırılmış gösterge içerip içermediğinin takip eder, birimlere bu konuda geri bildirim ve önerilerde bulunur.
· Belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği konularına yönelik harcamalarının yıllık “Bütçe Eşitlik Raporu” ile belediye birimleri ve kamuoyu ile paylaşılmasının sağlar.
· Üniversiteler, STK' lar, kalkınma ajansı ve kamu tüzel kişileri ve diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler hazırlar ve bunları Belediyenin ilgili müdürlüklerine uygulanmak üzere önerir.
· Toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmeye ve bu yaklaşımı yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak kadınların yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı, kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirici yerel plan, program ve politika stratejilerini belirler ve bu konuda yapılacak ve yapılmakta olan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlar.
· Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik toplantılar organize ederek kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, çocukların yetişkinlerle ilişkilerinde sınırlar, güvenlik, mahremiyet, cinsel gelişim, çocuk sağlığı, bakımı ve eğitimi, sosyal dışlanma ve ayrımcılığın önlenmesi, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi konularında halkı bilgilendirici çalışmalar yapar.
· Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uyarınca, üst yönetimin vereceği diğer talimatları yerine getirir.
Ayni Yardım Birimi
· Müdürlük tarafından belirlenen vatandaşlara mal ve malzeme dağıtımı yapmak.
· Birinci el veya ikinci el eşyanın kullanımına uygun olması durumunda kabulünü yapmak, ilgili depolara taşımak. Bu eşyaları müdürlük tarafından belirlenen adreslere veya kişilere teslim etmek.
· Birinci el ve ikinci el giysi, ayakkabı vb. malzemelerin kullanıma uygun olması durumunda kabulünü yapmak, ilgili depolara taşımak. Birinci el giysi, ayakkabı vb. malzemelerin müdürlük tarafından belirlenen adreslere veya kişilere teslim etmek. İkinci el giysi, ayakkabı, vb. malzemeleri ise çamaşırhaneye teslim etmek.
· Tüm alım ve teslimlerde ilgili form ve tutanakları düzenli tutmak. İlgili form ve tutanakları sisteme girmek ve dosyalamak.
· Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp müdürlüğe sunmak.
· Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
Santral
· Müdürlüğün gelen giden telefonlarına bakmak ve ilgili birimlere bağlamak.
· Bağış yapılacak her türlü malzeme için; bağışçının adı soyadı, iletişim bilgileri, bağışlanacak eşyanın cinsi ve içerik bilgilerini almak, forma işlemek ve formu ilgili birimlere iletmek.
· Eşya tespit ekibine vermek üzere; günlük eşya alım ve dağıtım programını oluşturmak.
· Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp müdürlüğe sunmak.
· Müdürlüğün verdiği işleri yapmak.
Sosyal Market
· Birinci ve ikinci el giysi, ayakkabı vb. malzemeleri talep eden vatandaşlara dağıtmak.
· Bu dağıtımları kayıt altına alarak, ilgili sisteme girmek.
· Formları dosyalamak.
· Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp, müdürlüğe sunmak.
· Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.
Çamaşırhane
· Bağışlar yolu ile alınan ikinci el giysilerin kullanılabilir olanlarının ayrılarak; yıkanması, ütülenmesi ve paketlenmesini yapmak.
· İlgili malzemelerin müdürlük kanalı ile Sosyal Marketlere taşınmasını sağlamak.
· Çamaşırhanede kullanılan makinelerin bakım onarım ihtiyaçlarını müdürlüğe bildirmek.
· Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp, müdürlüğe sunmak.
Ulaşım Hizmetleri Birimi
· Araç görevlendirmelerinde Müdürlük tarafından hazırlanan araç takip formunu
kullanmak.
· Forma işlenen güzergah dışında aracı kullanmamak.
· Araç takip formunun görevlendirme çıkış, görevlendirme dönüş olmak üzere ayrı ayrı
eksiksiz doldurularak, Yazı İşleri Birimine teslim etmek.
· Şoförler arasındaki koordinasyon ulaşım hizmetleri birim sorumlusu tarafından
sağlanacak olup, ilgili araç talep formları birim sorumlusu tarafından dosyalanacaktır.
· Müdürlüğün verdiği diğer işleri yapmak.

Müdür

baskan
Tülay Şaroğlu
Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Etkinlik Takvimi